Zakres

home_business_step_1

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe:

 • prowadzenie:
  • ksiąg rachunkowych,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencji przychodów,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywanie Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
 • opracowywanie sprawozdań o określonej formie i częstotliwości na życzenie klienta
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych
 • udzielanie wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-rachunkowych.

Dodatkowo do usług księgowych oferujemy profesjonalną obsługę płac i kadr. W zakresie naszych działań znajdują się rozliczenia z ZUS-em, a także specjalistyczna obsługa płac, dzięki czemu można usprawnić działanie każdej firmy i przedsiębiorstwa. Tego rodzaju usługi mogą stanowić dodatkową opcję dla firm, które z nami współpracują. Istnieje także możliwość zamówienia wyłącznie obsługi kadr i płac oraz rozliczeń ZUS. W ramach naszej oferty prowadzimy dokumentację:

 • z akt osobowych pracowników
 • z list wynagrodzeń
 • z innych dokumentów pracowniczych potwierdzających wypłaty wynagrodzeń, zobowiązania podatkowe i z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i funduszu socjalnego

Dodatkowo oferujemy prowadzenie bieżącej dokumentacji osobowej (uwzględniającej wymagania formalne, jakie są przewidziane prawnie), a także nadzorujemy wynagrodzenia pracownicze, m.in.:

 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, zmianami warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem umów o pracę
 • rozliczanie pracowników z wykorzystania przysługujących im urlopów, zwolnień lekarskich i innych świadczeń przewidzianych prawem
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny
 • Prowadzimy na bieżąco rozliczenia składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:
  • prowadzimy ewidencje wynagrodzeń poszczególnych pracowników
  • prowadzimy ewidencję danych osobowych do ubezpieczenia społecznego
  • sporządzamy listy płac z naliczonymi obciążeniami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczaniu składek ubezpieczenia społecznego na wydzielone fundusze
  • przekazujemy wymagane deklaracje, sprawozdania i informacje do Urzędu Skarbowego
  • przesyłamy dane klienta do ZUS w formie ELEKTRONICZNEJ
  • drukujemy przelewy na składki ZUS oraz wynagrodzenia pracowników.
  • przekazujemy naszym klientom zlecenia płatnicze oraz informacje dotyczące wysokości kwot należnych z tytułu podatku od wynagrodzeń i składek w terminach przewidzianych stosownymi przepisami
  • sporządzamy roczne informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT - 40)
  • Wystawiamy zaświadczenia o osiągniętych dochodach
  • sporządzamy informacje o osiągniętych zarobkach dla pracowników w celu przyznania emerytury lub renty, w tym ustalania kapitału początkowego z funduszu ubezpieczeniowego pracownika, przygotowanie wniosków o ustalenie kapitału początkowego (RP-7, RP-6, KP-1)
  • sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe, aktualizacyjne, rozliczeniowe oraz raportów dla ZUS
  • uaktualniamy bazy danych dla potrzeb ZUS dotyczących pracodawcy, pracowników oraz naliczonych i odprowadzonych składek ubezpieczenia społecznego
  • sporządzamy informację oraz sprawozdania dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego, w szczególności Z-01, Z-03, Z-06, Z-10, Z-12 Z-KW
  • Na specjalne życzenie klienta opracowujemy: schemat organizacyjny, zakresy czynności, uprawnień i obowiązków na stanowiskach pracy, obieg dokumentów, systemu motywacyjny, Regulaminy Pracy, Wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Skontaktuj się z nami